top of page

REGULAMIN SZKÓŁEK FabrykaTenisa.pl

 1. Zajęcia w szkółkach tenisowych prowadzone są indywidualnie, w parach lub w grupach liczących 3-6 osób.

 2. Każda osoba uczęszczająca na zajęcia zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, regulaminem korzystania z kortów tenisowych oraz przestrzegania ich zasad.

 3. Okres treningowy w szkółce tenisowej trwa od 1.09 do 30.06.

 4. Czas jednej lekcji wynosi 60 minut.

 5. Opiekun lub zainteresowany grą zobowiązuje się uiszczać opłaty za naukę gry w tenisa na pierwszych zajęciach danego miesiąca za miesiąc z góry.

 6. Opłaty należy dokonać u osoby z obsługi FabrykaTenisa.pl bądź przelewem na nr rachunku bankowego:     11 2530 0008 2049 1010 5755 0001. Ponadto przelew musi zawierać w tytule przelewu: nazwisko, na które dokonano rezerwacji.

 7. Opłata miesięczna skalkulowana jest dla całego okresu treningowego (wrzesień-czerwiec). Opłata jest uśredniona czyli stała dla wszystkich miesięcy bez względu na występujące w poszczególnych miesiącach święta państwowe i kościelne oraz różną liczbę dni w miesiącu. W okresie ferii zimowych opłata jest zmniejszona proporcjonalnie o dwa tygodnie ferii. Opłata po terminie lub jej brak spowoduje niedopuszczenie do zajęć.

 8. Podczas dni ustawowo wolnych od pracy zajęcia treningowe nie odbywają się.

 9. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty.

 10. W przypadku nieobecności zgłoszonej min 24h przed treningiem zajęcia można odrobić z inną grupą (po ustaleniu tego z trenerem). Niezgłoszona nieobecność nie uprawnia do odrobienia treningu.

 11. W przypadku gdy liczebność grupy spadnie poniżej liczby przewidywanej dla określonej grupy FabrykaTenisa.pl po wcześniejszym uzgodnieniu z prawnymi opiekunami lub uczestnikami grupy zastrzega sobie prawo do:
  - likwidacji grupy,
  - zmiany wysokości opłat za zajęcia zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem szkółek tenisowych,
  - przeniesienia uczestników do innej grupy tenisowej.

 12. Zwrotowi podlegają opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy FabrykaTenisa.pl.

 13. Rezygnacja z zajęć powinna być zgłoszona przez rodzica na piśmie lub mailowo, minimum z miesięcznym okresem wypowiedzenia . W przypadku rezygnacji z zajęć z uchybieniem miesięcznego terminu wypowiedzenia rodzic zobowiązuje się pokryć w pełni przypadające na niego koszty.

 14. Szkolenie można przerwać w każdym terminie, natomiast nie można zawiesić szkolenia na wybrany miesiąc.

 15. Podczas zajęć na korcie mogą przebywać jedynie trenerzy, instruktorzy i trenujący.

 16. Dokonanie opłaty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i złożeniem przez rodzica prawnego oświadczenia o stanie zdrowia o następującej treści: „Oświadczam, że ogólny stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na udział w zajęciach treningowych z tenisa”.

 17. FabrykaTenisa.pl zapewnia rzetelne prowadzenie zajęć tenisowych przez wykwalifikowaną kadrę trenerską oraz sprawowanie opieki nad ćwiczącymi w czasie prowadzonych zajęć.

 18. W sprawach organizacji zajęć w szkółkach oraz zajęć indywidualnych prosimy o kontakt z trenerami poszczególnych grup.

 19. Kwestie nieobjęte regulaminem rozstrzyga zarząd FabrykaTenisa.pl.

bottom of page